Loading...

OBLICZANIE GĘSTOŚCI OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO:

Projektując budynek przemysłowo-magazynowy w pewnym momencie staniemy przed koniecznością określenia jego klasy pożarowej . To zmusi nas do określenia gęstości obciążenia ogniowego. Jest to, potocznie mówiąc, potencjalna siła pożaru, jaki może się rozwinąć.

 

Aby obliczyć gęstość obciążenia ogniowego niezbędna jest wiedza co, oraz w jakiej ilości, w danym miejscu będzie magazynowane.

Mając tę wiedzę możemy określić energię cieplną jaka wydzieli się podczas pożaru, a dzieląc ją przez powierzchnię danej strefy pożarowej, lub konkretnego pomieszczenia występującą w nim gęstość obciążenia ogniowego. Stąd prosta droga prowadzi nas do zakwalifikowania stefy pożarowej i budynku do odpowiedniej klasy odporności pożarowej.

 

Jak jednak dokonać tych obliczeń?

 

Przyjmijmy że w magazynie o powierzchni 2000 m2 chcemy przechowywać tkaniny. Zgodnie z deklaracją Inwestora, będzie to 10 ton tkanin bawałnianych, 5 ton tkanin jedwabnych oraz 20 ton tkanin poliestrowych.

Z tabel (są bez problemu dostępne w Internecie, można także skopiować je z tego bloga) odczytujemy odpowiednie wartości ciepła spalania poszczególnych substancji jakie będą magazynowane w danej strefie pożarowej:

  • bawałna - 17MJ/kg
  • jedwab w wyrobach - 19MJ/kg
  • poliester - 31MJ/kg

Tutaj należy dodać, że niezbędne jest ujęcie wszystkich materiałów które mogą się palić, włącznie z opakowaniami papierowymi i wykonanymi z tworzyw sztucznych, paletami drewnianymi i innymi składowanymi w danej przestrzeni rzeczami.

 

Mając już wiedzę o rodzajach i ilości magazynowanych rzeczy obliczamy ilość energii cieplnej jaką wydzielą podczas pożaru. W tym celu mnożymy wagę każdego z produktów z jej ciepłem spalania. W naszym przykładzie:

  • bawałna - 10000kg * 17MJ/kg = 170 000MJ
  • jedwab w wyrobach - 5000kg * 19MJ/kg = 95 000MJ
  • poliester - 20000kg * 31MJ/kg = 620 000MJ
Łącznie daje to 885 000MJ energi cieplnej. Dzieląc ją na powierzchnię pomieszczenia (2000m2) otrzymamy gęstość obciążenia ogniowego wynoszącą w naszym przykładzie 442,5MJ/m2.

 

Jak widać, nie wygląda to bardzo skomplikowanie, kluczowa jest jedynie dokładna wiedza czemu służyć ma dana przestrzeń.

 

Porównując to z progami określonymi w §212 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określamy wymaganą Klasę odporności pożarowej budynku (lub danej strefy pożarowej).